Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam quyết định phê duyệt giá khởi điểm tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

 

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

NHÀ HÁT  NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI

VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số:  74 /QĐ- NHNTĐĐVN

 

Hà Nội, ngày  27  tháng  05 năm 2024

                                                                                    

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt giá khởi điểm tài sản công sử dụng vào mục đích

kinh doanh, cho thuê của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

 

 


GIÁM ĐỐC NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 15/2017/QH 14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về Quản lý sử dụng tài sản công;         

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 3305/QĐ- BVHTTDL ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3232/QĐ- BVHTTDL ngày 02/11/2023 về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá kinh doanh, cho thuê tài sản công của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam với các nội dung như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Phòng hành chính tổng hợp căn cứ vào giá khởi điểm được phê duyệt tiếp tục thực hiện các thủ tục theo đúng nguyên tắc và trình tự do pháp luật quy định về đấu giá.

Điều 3. Phó giám đốc Phụ trách Hành chính hậu cần, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp - Kế toán trưởng, Phòng Hành chính tổng hợp chịu trách thi hành Quyết định này.

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số  74/QĐ- NHNTĐĐVN ngày  27/05/2024 của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam)

TT

Tên tài sản

 

Diện tích

(m2)

Vị trí

Mục đích sử dụng

Thời gian cho thuê (Năm/tháng/ngày/buổi)

Giá khởi điểm

1

Phòng biểu diễn

426 m2

Tầng 1, tầng 2 nhà 16 Lê Thái Tổ

Tổ chức biểu diễn, sự kiện văn hóa nghệ thuật (cho thuê ngoài thời gien thực hiện kế hoạch công tác của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam)

Theo ngày/buổi

14.058.000 đồng/buổi

16.614.000 đồng/ngày

1

02 phòng tầng 1

90 m2

Tầng 1 số 16 Lê Thái Tổ (mặt tiếp giáp phố Hàng Trống)

Giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, văn hóa phẩm, phục trang và nhạc cụ biểu diễn, đặt máy thanh toán tự động, phục vụ khán giả và khách đến tham dự các hoạt động, sự kiện

03 năm

268.380.000 đồng/tháng

 tương đương 9.661.680.000 đồng/36 tháng


 

Các bài viết liên quan khác
NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU THẦU GIÁ TÀI SẢN
NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng Quảng Trị"
Chưa đặt vấn đề cách ly Hà Nội, TP.HCM
 

NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
Trụ sở 1 :
Địa chỉ : 58 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 
Điện thoại : 04 3823 2369 - Hotline : 096.392.3131
 
Trụ sở 2 :
Địa chỉ : 16 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Điện thoại : 04 3938 1173 - Hotline : 0972 030 420